Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

I Ustalenia Ogólne

1. Członkowie KUTW uczestniczą w zajęciach  na podstawie wpisu na listę, legitymacji i indeksu.

2. W ramach uiszczonej składki gwarantuje się słuchaczom wykłady obligatoryjne i seminaria.

3. Zajęcia fakultatywne, kursy i warsztaty są częściowo, dodatkowo płatne.

4. Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów.

5. Przed rozpoczęciem każdego semestru słuchacz KUTW:

 • zgłasza swój udział w danym semestrze uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
 • deklaruje w  jakich zajęciach fakultatywnych chce uczestniczyć,
 • wnosi opłaty przewidziane regulaminem,
 • zostaje zakwalifikowany na listę zajęć fakultatywnych.

6. Nieobecność trwającą dłużej niż miesiąc zgłasza do administracji KUTW.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w KUTW wymaga pisemnego powiadomienia.

8. Zmiana  grupy lub terminu rozpoczęcia zajęć wymaga i uzgodnienia z kierownikiem.

9. Nie praktykuje  się obecności na zajęciach osób nie przynależnych  do KUTW   ani w żaden sposób nie  związanych z uczelnią.

10. Ogół społeczności KUTW reprezentuje Rada Słuchaczy.

12. Wszelkie i działania adresowane do słuchaczy przed realizacją muszą mieć akceptację kierownictwa UKW  lub  samorządu.

13. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach lub nieuregulowane.

opłaty semestralne  powodują skreślenie z listy słuchaczy bez powiadomienia.

14. Na terenie UKW i w ramach struktur KUTW zabroniona jest wszelka działalność handlowa, promocyjna i reklamowa, chyba że, za specjalną zgodą uczelni.

II Reprezentacja Słuchaczy

1. Słuchacze powołują ze swojego grona Radę Słuchaczy na okres 2 letniej kadencji.

2. Wybory odbywają się na ogólnych zebraniach w obecności pełnomocnika UKW.

3. Rada  Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii słuchaczy.

4. W skład Rady wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz dwóch

 członków.

5. Przewodniczący kieruje, koordynuje działalność samorządową , reprezentuje słuchaczy w Radzie Programowo - Naukowej i na zewnątrz.

5. Członkowie Rady są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w zwoływanych przez przew. narad i sumiennego wywiązywania się z podjętych lub wyznaczonych zadań.

6. Radę wspierają kierownicy powołanych sekcji zainteresowań zgodnie z ustaleniami przewodniczącego.

7. Na działalność samorządową ustala się kadencyjną składkę semestralną, która jest obligatoryjna i rozliczana na zakończenie kadencji.

8. Członkowie samorządu działają non profit.

9. Zadania Rady Słuchaczy:

 • reprezentuje interesy i stanowiska  wszystkich słuchaczy,
 • podejmuje planowe działania ułatwiające realizację edukacyjnych, kulturalnych potrzeb słuchaczy zgodnie ze statutem,
 • dba o poziom edukacyjny w sferze intelektualnej, społecznej i zdrowotnej,
 • promuje aktywne formy spędzania czasu wolnego i wolontariat,
 •  wnioskuje pod adresem Rady Programowej w sprawach doboru tematów i zajęć  fakultatywnych,
 • współpracuje z kierownictwem KUTW we wszelkich sprawach a w szczególności w zakresie przestrzegania regulaminu, zasad funkcjonowania społecznego oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • samorząd  podejmuje interwencje, udziela upomnienia lub może wnosić o skreślenie z listy,
 • pełni dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem.

10. Działalność samorządową dokumentuje kronika.

III Prawa i obowiązki słuchaczy

1. Słuchacz ma obowiązek:

 • systematycznie uczestniczyć w wykładach wynikających z programu,
 • potwierdzać uczestnictwo w zajęciach w każdym semestrze nie blokując miejsc innym,
 • wspierać inicjatywy samorządu,
 • postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego ,
 • w miarę możliwości włączać się aktywnie w organizowane formy zajęć zgodnie z misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • terminowo regulować ustalone opłaty,
 • dbać o dobre imię uczelni i godnie ją reprezentować,
 • obecność na wykładach dokumentować podpisem,
 • nieobecność uprzedzać zgłoszeniem telefonicznym, koleżeńskim albo usprawiedliwiać na najbliższych zajęciach,
 • okazywania legitymacji słuchacz KUTW w różnych sytuacjach działalnościUczelnianej,
 • do indeksu wpisywać tylko tematy wykładów, na których był osobiście,
 • dobrowolne wystąpienie KUTW zgłaszać pisemnym oświadczeniem.

2. Słuchacz ma prawo:

 • uczestniczenia w wykładach obligatoryjnych i seminariach,
 • uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych,
 • wyboru sekcji zainteresowań i uczestniczenia w jej zajęciach w miarę określonych przez prowadzącego wolnych miejsc,
 • zgłaszania do Rady Słuchaczy wszelkich inicjatyw i problemów związanych z funkcjonowaniem KUTW,
 • zgłaszać swoje propozycje i inicjatywy usprawniające działalność KUTW.

3. Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do:

 • przebywania na terenie UKW,
 • uczestniczenia w zajęciach i innych imprezach organizowanych w UKW,
 • korzystania z uczelnianej biblioteki i czytelni,
 • zakupu ulgowego biletu do opery, filharmonii, teatru,
 • udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych  przez samorząd,
 • utrata legitymacji wymaga zgłoszenia w celu wydania duplikatu.